همسایه ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم

   معنی:

    طعنه به آدم تنبل یا بی دست و پا که از عهده انجام کارش برنیامده و از این و آن کمک بگیرد