مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

   معنی:

    کسی که بلایی یر سرش آمده و تجربه تلخی از چیزی دارد ، در آن مورد بدگمان و محتاط تر می شود .