آینه بدست زنگی

   معنی:

    عیب خود را روی دیگران گذاشتن(زشت روئی آینه ای پیدا کرد،وقتی خود را در آن دید به آینه گفت:زشت بودی که به دورت انداخته اند)