خود را به موش مردگی زدن

   معنی:

    مقصری که با زیرکی خود را ضعیف و بی گناه جلوه دهد.