نان کور

   معنی:

    چشم و دل گرسنه و تنگ نظر ، خسیس و بی خیر .