به سیم آخر زدن

   معنی:

    قید همه چیز را زدن،نهایت تلاش را انجام دادن